Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
KONTAJNERY.sk

BAUGRUP s.r.o., so sídlom: Galvaniho 7/D, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 46 129 375,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 72355/B
(ďalej aj ako „VOP“)
I. Predmet všeobecných obchodných podmienok

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri kúpe
  a predaji kontajnerov špecifikovaných v bode 4 tohto článku VOP. Kúpa a predaj kontajnerov
  prebieha na základe kúpnej zmluvy resp. faktúry uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Predávajúcim je spoločnosť BAUGRUP s.r.o., so sídlom: Galvaniho 7/D, Bratislava – mestská časť
  Ružinov 821 04, IČO: 46 129 375, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
  oddiel: Sro, vložka č.: 72355/B. Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci
  predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Na účely spotrebiteľskej zmluvy sa predávajúci
  považuje za dodávateľa.
 3. Kupujúcim môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Fyzická osoba môže mať postavenie
  spotrebiteľa alebo podnikateľa.
 4. Predmetom predaja sú nové skladové, obytné, kancelárske či sanitárne kontajnery špecifikované
  na webovom sídle predávajúceho: www.kontajnery.sk (ďalej ako „predmet predaja“).
 5. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára
  dodávateľ so spotrebiteľom.
 6. Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu
  svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 7. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná
  v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 8. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia
  príslušnými ustanoveniami zákona č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi
  predpismi.
 9. Podnikateľom je:
 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných
  predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa
  osobitného predpisu
  2
 1. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj P.
  O. BOX 5, Bajkalská 21/A, 820 07 Bratislava.
  II. Postup pri objednávaní
 2. Kupujúci môže nezáväzne prejaviť záujem o kúpu predmetu predaja prostredníctvom
  kontaktného formuláru zverejneného na webovom sídle predávajúceho: www.kontajnery.sk
  alebo zaslaním dopytu e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho: obchod@kontajnery.sk.
 3. Predávajúci podľa dopytu kupujúceho vypracuje cenovú ponuku požadovaného predmetu
  predaja, prípadne ďalších služieb, najmä sprostredkovania alebo zaistenia prepravy, ďalej len
  („cenová ponuka“) a zašle ju na odsúhlasenie kupujúcemu. V cenovej ponuke predávajúci
  uvedie, že súčasťou zmluvných dojednaní sú všeobecné obchodné podmienky predávajúceho,
  s ktorými sa kupujúci môže zoznámiť na webovom sídle predávajúceho. Kupujúci je povinný
  oboznámiť sa so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho zverejnenými na
  webovom sídle predávajúceho. Predávajúci súčasne upozorní kupujúceho, že odoslaním
  objednávky kupujúci potvrdzuje oboznámenie sa so všeobecnými obchodnými podmienkami.
 4. Na základe odsúhlasenej cenovej ponuky kupujúci vypracuje záväznú objednávku obsahujúcu
  špecifikáciu predmetu predaja, objednaných služieb, dohodnutú kúpnu cenu, prípadne ďalšie
  dojednania strán. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so
  všeobecnými obchodnými podmienkami, s celkovou cenou predmetu predaja a ostatnými
  nákladmi (náklady na dodanie, dopravu) o dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa
  predávajúci zaväzuje dodať predmet predaja, ako aj o podmienkach súvisiacich s
  dostupnosťou predmetu predaja, ak sa na daný predmet predaja vzťahuje akékoľvek
  obmedzenie spojené s jeho dostupnosťou. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si
  je vedomý povinnosti zaplatiť dohodnutú cenu za predmet predaja.
 5. Predávajúci na základe doručenej objednávky kupujúceho vystaví kupujúcemu zálohovú
  faktúru, ktorá je akceptáciou objednávky predávajúcim. Kúpna zmluva je medzi stranami
  uzavretá okamihom zaplatenia zálohovej faktúry predávajúcemu. Kupujúci odsúhlasením
  všeobecných obchodných podmienok predávajúceho berie na vedomie a je uzrozumený s tým,
  že všetky doložky a výhrady predávajúceho uvedené na faktúre, sú súčasťou zmluvného
  dojednania medzi stranami a sú preto pre kupujúceho záväzné.
 6. Po zaplatení zálohovej faktúry kupujúcim vydá predávajúci príkaz na zhotovenie kontajnera,
  pokiaľ už ho nemá predávajúci skladom. Po zhotovení kontajnera vystaví predávajúci riadnu
  faktúru na doplatenie zvyšku ceny a zašle ju na úhradu kupujúcemu.
  III. Platobné podmienky
 7. Kupujúci môže uhradiť cenu za predmet predaja bankovým prevodom alebo priamym
  vkladom na bankový účet predávajúceho uvedený v zálohovej faktúre.
 8. Ak kupujúci odstúpi od uzavretej zmluvy s predávajúcim alebo ak budú kupujúcemu vrátené
  peňažné prostriedky z iného dôvodu, predávajúci vráti kupujúcemu peňažné prostriedky
  3
  rovnakým spôsobom, akým ich prijal. Kupujúci je zodpovedný za správnosť údajov pre vrátenie
  peňažných prostriedkov, ktoré poskytne predávajúcemu v prípade, že nie je možné peňažné
  prostriedky vrátiť rovnakým spôsobom, akým bola prevedená platba za objednávku (napr. v
  prípade, kedy predávajúci na základe vlastného uváženia vyhovie požiadavke kupujúceho na
  zmenu spôsobu vrátenia peňažných prostriedkov).
  IV. Odovzdanie a prevzatie predmetu predaja
 9. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet predaja v dohodnutej lehote a začne
  predmet predaja vyrábať hneď po zaplatení kúpnej ceny kupujúcim resp. zálohovej faktúry.
  Odovzdanie predmetu bude následne realizované do 5 dní a to v prípade, že kupujúci zaplatil
  celú kúpnu cenu. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať okolnosti neovplyvniteľné
  predávajúcim spôsobujúce nemožnosť dodania objednaného predmetu predaja (okolnosti
  vyššej moci); v takom prípade platí obdobne bod 2 tohto článku VOP.
 10. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci sa
  zaväzuje o tom bezodkladne informovať kupujúceho. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú
  o dodaní predmetu predaja v náhradnej lehote, o poskytnutí iného predmetu predaja v
  rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje najneskôr do
  15 dní od oznámenia nesplniteľnosti doby dodania kupujúcemu vrátiť cenu zaplatenú za
  predmet predaja. Cena bude vrátená rovnakým spôsobom použitým pri platbe ceny za
  predmet predaja kupujúcim.
 11. Ak sa realizuje odovzdanie a prevzatie predmetu predaja u predávajúceho v Showroome /
  odbernom mieste, zmluvné strany alebo osoby nimi určené potvrdia odovzdanie a prevzatie
  predmetu predaja podpisom dokumentu s názvom „Potvrdenie o vyzdvihnutí kontajnera“. V
  Potvrdení o vyzdvihnutí kontajnera je zaznamenaný stav predmetu predaja v dobe odovzdania
  a vyhlásenie predávajúceho o odsúhlasení tohto stavu či záznam o prípadných námietkach.
  Kupujúci je povinný si predmet predaja pred prevzatím prezrieť a skontrolovať jeho stav za
  účelom zistenia, či zodpovedá jeho požiadavkám. Predávajúci je povinný kupujúcemu
  prehliadku vždy umožniť. V prípade, že kupujúci možnosť prehliadky nevyužije, neskôr nie je
  oprávnený namietať nedostatky, ktoré mohol pri obhliadke pri prevzatí predmetu predaja
  zistiť. Každá strana dostane jeden rovnopis Potvrdenia o vyzdvihnutí kontajnera.
 12. Ak sa realizuje odovzdanie a prevzatie predmetu predaja na mieste určenom kupujúcim, je
  kupujúci povinný na svoje náklady zaistiť a pripraviť vhodné miesto na umiestnenie predmetu
  predaja. Vhodným miestom na umiestnenie predmetu predaja sa rozumie najmä kvalitne
  spevnená plocha, prístupnosť miesta s dostatočným manipulačným priestorom a bezpečné
  pracovné podmienky. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za všetky náklady vzniknuté v
  súvislosti s nepripraveným alebo nevhodne pripraveným miestom na umiestnenie predmetu
  predaja (najmä nadpráca, poplatky prepravcu, pokuty a pod.). Predávajúci nezodpovedá za
  inštaláciu elektrických alebo iných prípojok. Kupujúci je povinný poskytnúť presnú adresu na
  doručenie predmetu predaja a zabezpečiť dostatočne veľkú plochu na prejazd transportu s
  predmetom predaja. Ďalší postup je rovnaký, ako v bode 3 tohto článku VOP.
  4
 13. Predmet predaja odovzdá predávajúci kupujúcemu až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, ak sa
  strany nedohodnú písomne inak. Vlastnícke právo k predmetu predaja prechádza na
  kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na predmete predaja
  na kupujúceho prechádza prevzatím predmetu predaja. Kupujúci berie na vedomie a je
  uzrozumený s tým, že predávajúci zostáva vlastníkom predmetu predaja do okamihu úplného
  zaplatenia kúpnej ceny. Kupujúci berie na vedomie a je uzrozumený s tým, že do doby úplného
  zaplatenia kúpnej ceny nie je oprávnený na predmete predaja vykonávať akékoľvek zmeny
  alebo úpravy. V prípade porušenia tejto povinnosti kupujúci zodpovedá predávajúcemu za
  všetky škody na predmete predaja vzniknuté v súvislosťami so zmenami alebo úpravami
  predmetu predaja. Kupujúci berie na vedomie, že na predmete predaja môžu byť nepatrné
  odreniny či škrabance vzniknuté v dôsledku prepravy, a že tieto kozmetické nedostatky
  nebudú predmetom budúcej reklamácie. Predmet predaja je vyhotovený z plechu. Nepatrné
  odreniny či škrabance vzniknuté pri preprave predmetu predaja sú obvyklé.
 14. Preprava predmetu predaja do miesta určeného kupujúcim sa vždy realizuje na náklady a
  nebezpečenstvo kupujúceho. Predávajúci nie je oprávnený uplatňovať voči prepravcovi
  akékoľvek právne nároky. Všetky tieto práva patria výlučne kupujúcemu.
 15. Kupujúci je povinný mailom oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu vady predmetu
  predaja zistené pri prevzatí predmetu predaja. Kupujúci je povinný dané vady oznámiť
  najneskôr do troch dní od prevzatia predmetu predaja. Ak kupujúci neoznámi vady predmetu
  predaja riadne a včas, stráca práva a nároky z chybného plnenia.
  V. Záručné podmienky
 16. Záručné podmienky na predmet predaja sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho
  zverejnenom na webovom sídle www.kontajnery.sk a platnými právnymi predpismi Slovenskej
  republiky. Záručné podmienky sú aj súčasťou týchto VOP.
  VI. Nároky predávajúceho a kupujúceho
 17. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny alebo s plnením iných peňažných
  záväzkov voči predávajúcemu sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu zmluvný úrok z
  omeškania vo výške 18% ročne z dlžnej čiastky. Povinnosť zaplatiť zmluvný úrok podľa tohto
  bodu VOP sa nevzťahuje na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.
 18. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou peňažného záväzku dlhším ako 15 dní, je predávajúci
  s okamžitou účinnosťou oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Oznámenie o odstúpenie od
  kúpnej zmluvy musí byť písomné a zaslané na adresu kupujúceho. Predávajúci je ďalej
  oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že kupujúci bez zjavného dôvodu odmietne
  prevzatie predmetu predaja.
 19. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade právoplatného súdneho
  rozhodnutia o zrušení a nariadení likvidácie kupujúceho alebo v prípade, že je na kupujúceho
  vyhlásené konkurzné konanie alebo pokiaľ kupujúci rozhodne o svojom zrušení.
  5
 20. Ak dôjde k zrušeniu kúpnej zmluvy pred odovzdaním predmetu predaja z dôvodov na strane
  kupujúceho, vrátane situácie kedy kupujúci odmietne prevzatie alebo zaplatenie predmetu
  predaja bez akéhokoľvek oprávneného dôvodu, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu
  zmluvnú pokutu vo výške 30% z dohodnutej kúpnej ceny predmetu predaja bez DPH a
  súčasne, okrem tejto zmluvnej pokuty, uhradiť predávajúcemu všetky náklady vzniknuté v
  súvislosti s plnením kúpnej zmluvy najmä náklady na umiestnenie/ zloženie predmetu predaja,
  poplatky a náklady prepravcu, penále a pokuty a pod.. Táto povinnosť sa nevzťahuje na
  kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.
 21. V prípade omeškania s úhradou platieb je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky
  náklady vzniknuté predávajúcemu v súvislosti s vymáhaním pohľadávky, a to vrátane poplatkov
  za služby spoločnosti zaoberajúce sa vymáhaním pohľadávok.
 22. V prípade omeškania s úhradou platieb je predávajúci oprávnený použiť finančné prostriedky
  najprv na úhradu nákladov podľa predchádzajúceho odseku, ďalej na úrok z omeškania a až
  potom na úhradu dlžnej čiastky.
  VII. Odstúpenie od zmluvy
  A. Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom
 23. Kupujúci, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od
  zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia predmetu predaja. Lehota sa
  považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu
  najneskôr v posledný deň lehoty. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od
  zmluvy znáša kupujúci.
 24. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj predmetu predaja
  zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, predmetu predaja vyrobeného na
  mieru alebo predmetu predaja určeného osobitne pre jedného kupujúceho.
 25. Predávajúci umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť prostredníctvom vyplneného a odoslaného
  vzorového formulára pre odstúpenie od zmluvy. Formulár je zverejnený na webovom sídle
  predávajúceho.
 26. Odstúpenie je možné zaslať poštou na adresu BAUGRUP s.r.o., so sídlom: Galvaniho 7/D,
  Bratislava – mestská časť Ružinov 821 04 alebo e-mailom na e-mailovú adresu
  obchod@kontajnery.sk.
 27. Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu len za zníženie hodnoty predmetu predaja,
  ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto predmetom predaja inak, než je nutné s ním
  nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
 28. Ak odstúpi kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, predávajúci mu vráti bez zbytočného odkladu,
  najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na
  základe zmluvy prijal.
  6
 29. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak neodstúpi od zmluvy z dôvodu vadnosti predmetu predaja,
  bude znášať náklady na vrátenie predmetu predaja predávajúcemu.
 30. Kupujúci je povinný dohodnúť sa s predávajúcim na termíne vrátenia predmetu predaja
  a umožniť predávajúcemu predmet predaja vyzdvihnúť. Prepravu predmetu predaja naspäť
  predávajúcemu po odstúpení od zmluvy zabezpečí predávajúci.
  B. Odstúpenie od zmluvy podnikateľom
 31. Kupujúci nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
  VIII. Postúpenie práv
 32. Kupujúci je oprávnený previesť alebo postúpiť práva vyplývajúce z kúpnej zmluvy na tretiu
  osobu iba s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho.
  IX. Spracúvanie osobných údajov
 33. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť BAUGRUP s.r.o., so sídlom: Galvaniho 7/D,
  Bratislava – mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 46 129 375, zapísaná v Obchodnom registri
  Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 72355/B. Uvedená spoločnosť spracúva
  osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
 34. Právnym základom spracúvania osobných údajov kupujúceho je § 13 ods. 1 písm. b) a písm. c)
  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 35. Podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov „spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy,
  ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením
  zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.“
 36. Podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov „spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného
  predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná“ (napr. zákon o
  účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane
  spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach).“
 37. Osobné údaje predávajúci spracúva na účely predaja a dodania predmetu predaja kupujúcemu
  a na účely vybavenia reklamácie.
 38. Predávajúci spracúva údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, obchodné
  meno, sídlo, IČO, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje uvedené v objednávke, údaje
  súvisiace s platbou za predmet predaja (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady
  na účet predávajúceho).
 39. Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
  7
 • kuriérska alebo prepravná spoločnosť zabezpečujúca dodávku predmetu predaja, servisní
  partneri, dodávatelia, poisťovne, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné
  spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií, daňoví poradcovia, audítori, právnici,
  súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
 1. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy a počas plynutia záručnej lehoty
  na dodaný predmet predaja. Osobné údaje sú spracúvané dlhšie výlučne v prípade
  stanovenom príslušným právnym predpisom.
 2. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných
  údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach
  ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
 3. Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom,
  (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie
  spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať
  proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť
  kontaktovaním predávajúceho niektorým z nasledujúcich spôsobov:
 • písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska
  zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
 • elektronicky zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu obchod@kontajnery.sk
 • telefonicky na telefónnom čísle +421 905 542 568
 • elektronicky na webovej stránke www.kontajnery.sk
 • iným spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov
  Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane
  osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.
  X. Záverečné ustanovenia
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa taktiež vzťahujú na predaj hnuteľných vecí,
  tvoriacich súčasti alebo príslušenstvo kontajnerov, najmä častí kontajnerov, vybavenie a
  zariadenia kontajnerov.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje
  kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 3. Kupujúci prehlasuje, že odoslaním objednávky potvrdzuje oboznámenie sa s týmito
  všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
 4. Kupujúci prehlasuje, že odoslaním objednávky potvrdzuje oboznámenie sa s reklamačným
  poriadkom, ktorý je súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok a že s nim súhlasí.
 5. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk,
  stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti,
  porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
  8
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za
  účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi
  predávajúcim a kupujúcim. Ak je niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné alebo
  nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a
  zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 7. Prípadné spory budú riešené predovšetkým dohodou. Prípadné spory medzi predávajúcim a
  kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci –
  spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad
  Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR
  platformy. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na predávajúceho pre
  vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu. V
  prípade nedosiahnutia mimosúdnej dohody bude na riešenie sporu poverený vecne i miestne
  príslušný všeobecný súd žalovaného stanovený podľa príslušných ustanovení právnych
  predpisov Slovenskej republiky.
 8. Kontaktnou e-mailovou adresou predávajúceho je obchod@kontajnery.sk. Kontaktným
  telefónnym číslom predávajúceho je +421 905 542 568. Kontaktné údaje predávajúceho pre
  doručovanie poštou sú BAUGRUP s.r.o., Galvaniho 7/D, Bratislava – mestská časť Ružinov 821
  04.
 9. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté
  z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo
  Občianskeho zákonníka.
 10. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú,
  faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä
  prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné
  strany.
 11. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 1.1.2023