Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

KONTAJNERY.sk

BAUGRUP s.r.o., so sídlom: Galvaniho 7/D, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 46 129 375,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 72355/B

I. Všeobecné ustanovenia

1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok (ďalej

ako „VOP“) predávajúceho. Opisuje spôsob a postup reklamácie predmetu predaja

nadobudnutého od predávajúceho.

2. Kupujúci (podnikateľ alebo spotrebiteľ) je povinný zoznámiť sa s reklamačným poriadkom a

všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred zaslaním objednávky na predmet predaja.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť

potrebnú pre vybavenie reklamácie. V opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas,

počas ktorého kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

3. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom. Definície pojmov

obsiahnuté v tomto reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ

tento reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo

VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho používajú platné a účinné

právne predpisy.

4. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu predaja a že žiadne tretej osobe

neprináleží k predmetu predaja žiadne právo, ktoré by bolo spôsobilé narušiť nadobudnutie

vlastníckeho práva Kupujúcim.

5. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V

prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Doba trvania reklamácie sa

počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie. Dňom

vybavenia reklamácie sa rozumie deň doručenia oznámenia kupujúcemu o vybavení reklamácie.

Oznámenie o vybavení reklamácie zašle predávajúci na e-mail kupujúceho uvedený

v objednávke predmetu predaja.

II. Dĺžka záruky

1. Predávajúci poskytuje spotrebiteľovi záruku v dĺžke 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. Predávajúci

poskytuje záruku podnikateľovi v dĺžke 12 (dvanásť) mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa

prevzatia predmetu predaja kupujúcim. Predmet predaja sa považuje za prevzatý:

– podpísaním Potvrdenia o vyzdvihnutí kontajnera obidvoma zmluvnými stranami (prevzatie

predmetu predaja v Showroome predávajúceho podľa bodu 3 článku IV. VOP)

– umiestnením predmetu predaja na mieste určenom kupujúcim (bod 4 článok IV. VOP)

 

10

 

2. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č.

40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z. z o ochrane spotrebiteľa.

III. Zodpovednosť za vady

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet predaja pri prevzatí kupujúcim a za vady,

ktoré sa vyskytnú po prevzatí predmetu predaja v záručnej dobe. Pri predmete predaja

predávaného za nižšiu cenu z dôvodu vady predmetu predaja predávajúci nezodpovedá za vadu,

pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení

opravy bol povinný predmet predaja prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

3. Práva zo zodpovednosti za vady predmetu predaja, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa

neuplatnili v záručnej dobe.

4. Predávajúci nezodpovedá za nepatrné odreniny či škrabance vzniknuté na predmete predaja

v dôsledku prepravy predmetu predaja. Kupujúci berie uvedené na vedomie odoslaním

objednávky predávajúcemu.

5. Záruka sa nevzťahuje na:

a) zmeny vlastností výrobkov spôsobené prirodzeným starnutím materiálu, z ktorého je

predmet predaja vyrobený

b) zmeny farby výrobkov spôsobené poveternostnými vplyvmi (napr. znečistením životného

prostredia, prachom, znečistením spôsobeným stavebnou činnosťou), nevhodným

použitím alebo skladovaním alebo nevhodnou údržbou a čistením

c) používaním predmetu predaja v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou,

prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo

predajcom alebo výrobcom určené

d) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti

o predmet predaja

e) poškodenie predmetu predaja nadmerným zaťažovaním (kontajnery sa nesmúu stohovať,

pokiaľ sa na tento účel vopred nevyrobia na mieru z pevnejšieho rámu) alebo používaním

v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami

f) predmet predaja upravovaný kupujúcim (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v

dôsledku tejto úpravy

g) poškodenie predmetu predaja prírodnými živlami alebo vyššou mocou

 

11

 

6. Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti predmetu predaja, ktoré sú v rozpore s vyššie

uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo

predávajúcim deklarované.

 

IV. Uplatnenie reklamácie

1. Kupujúci môže predmet predaja reklamovať zaslaním listu na adresu sídla predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho pre doručovanie poštou sú BAUGRUP s.r.o., Galvaniho 7/D,

Bratislava – mestská časť Ružinov 821 04. Kupujúci môže predmet predaja reklamovať aj

zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu predávajúceho obchod@kontajnery.sk.

2. V reklamácii je kupujúci povinný špecifikovať vadu predmetu predaja. Kupujúci je povinný

doložiť doklad preukazujúci kúpu predmetu predaja od predávajúceho. Kupujúci je na

požiadanie predávajúceho povinný zaslať predávajúcemu fotografie zobrazujúce vadu

predmetu predaja.

3. Predávajúci vydá kupujúcemu bezprostredne po prijatí reklamácie písomné potvrdenie o tom,

kedy bola reklamácia uplatnená a čo je jej obsahom. Potvrdenie predávajúci zasiela e-mailom

na e-mail kupujúceho uvedeného pri objednávke predmetu predaja. Potvrdenie slúži iba ako

doklad o prijatí reklamácie. Stav predmetu predaja a jeho prípadné vady budú posúdené v rámci

reklamačného konania.

V. Spôsob vybavenia reklamácie

A. Kupujúci (spotrebiteľ)

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne

odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez

zbytočného odkladu odstrániť, a to buď osobne, alebo prostredníctvom poverenej osoby.

2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu predmetu predaja, ak tým

predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu predmetu predaja alebo

závažnosť vady. Ak sa vada týka len súčasti predmetu predaja, má kupujúci právo žiadať výmenu

tejto súčasti.

3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný predmet predaja, ak to

kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa predmet predaja mohol

riadne užívať ako predmet predaja bez vady, má kupujúci právo na výmenu predmetu predaja

alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

5. Kupujúci má právo na výmenu predmetu predaja alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy,

ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po

oprave predmet predaja riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje

stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

 

12

 

6. Kupujúci má právo na výmenu predmetu predaja alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy,

ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád predmet predaja

riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady,

pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

7. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva, akoby išlo o

neodstrániteľnú vadu, t. j. právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy.

8. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu predmetu predaja, má

kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny predmetu predaja.

9. Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby

kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob

týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak

kupujúci nezvolí spôsob vybavenia reklamácie v primeranej lehote poskytnutej predávajúcim,

zvolí ho predávajúci.

10. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená

osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach uvedených v bodoch 1 až 8 tohto článku

reklamačného poriadku. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci

uplatňuje, je povinný predávajúci určiť spôsob vybavenia reklamácie:

a) ihneď

b) v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie

c) v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu

výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

11. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch

možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní

odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v

neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto

odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však

od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po

uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo

na výmenu predmetu predaja za nový predmet predaja.

12. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí

reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď

a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie,

zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.

13. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci

vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok

odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné

 

13

 

posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť

kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr

do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

14. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol,

osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže

kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie

určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne

vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak

kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže

reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.

Predávajúci je povinný kujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky

náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené

náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

15. V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu

alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na

predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci alebo určená osoba oprávnená

posudzovať vady na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo

na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má

právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.

391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba

zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom

hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/);

kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa

obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu

použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

B. Kupujúci (podnikateľ)

1. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu vady predmetu predaja,

maximálne však do 24 hodín od ich zistenia. Predávajúci na základe predchádzajúcej dohody s

kupujúcim zabezpečí do 30 dní odborné posúdenie reklamácie.

2. Kupujúci je oprávnený požadovať bezplatnú opravu vád, za ktoré zodpovedá predávajúci z titulu

poskytnutej záruky. Oprava musí byť zahájená do 30 dní od jej uplatnenia u predávajúceho a

musí byť ukončená v technicky zodpovedajúcom rozumnom čase. Na základe uváženia

predávajúceho budú opravy vykonávané buď v mieste umiestnenia predmetu predaja alebo v

priestoroch predávajúceho. Prepravné náklady znáša predávajúci.

3. Sťažnosti alebo akékoľvek podnety môže kupujúci uplatniť na e-mailovej adrese

obchod@kontajnery.sk . Odpoveď mu bude odoslaná v závislosti od formy uplatnenej sťažnosti

alebo podnetu najneskôr do 30 dní odo dňa jej prijatia.

 

14

 

VI. Záverečné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok bol formulovaný a ustanovený v dobrej viere, za účelom splnenia

zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a

kupujúcim. Ak je niektoré ustanovenie tohto reklamačného poriadku neplatné alebo

nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a

zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú

(vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom

elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

3. Reklamačný poriadok je účinný odo dňa 01.01.2023.